ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL SZERVEZETT EUROTIPPMIX NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ KAPCSOLÓDÓAN

A Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) azon munkavállalói (továbbiakban: munkavállaló) számára, akik hivatalos céges e-mail címmel rendelkeznek és regisztrálnak az EUROtippMix oldalon (https://www.eurotippmixszrt.hu) „EUROtippMix nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékot (továbbiakban: nyereményjáték) szervez. A nyereményjátékra történő jelentkezés, a feltételek teljesítése, a nyereményjátékban résztvevő munkavállalókkal történő kapcsolatfelvétel, valamint a nyereményjogosultságot elérő munkavállaló(k) számára a nyeremény átadása személyes adatok kezelését eredményezi.


Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglalt tájékoztatási kötelezettségének való megfelelése céljából a nyereményjátékban részt vevő munkavállalók, valamint a nyereményjogosultságot elérő munkavállalók, mint érintettek számára a jelen tájékoztató keretében bocsátja rendelkezésre az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.


Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők.

1. A SZERENCSEJÁTÉK ZRT., MINT ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA

Honlapjának címe: www.szerencsejatek.hu, ujintranet.szrt.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nyújtására szolgáló elérhetőségei:

E-mail cím: belsokommunikacio@szerencsejatek.hu

E-mail cím: adatved@szerencsejatek.hu

2. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE

E-mail cím: adatved@szerencsejatek.hu

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓI

A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési célok:


 • Az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban való részvétel biztosítása az EUROtippMix oldalon (https://www.eurotippmixszrt.hu) való regisztráció útján. (a továbbiakban: 1. számú adatkezelési cél).
 • Az Adatkezelő által az érintettek nyereményjátékban való részvételi jogosultságának megállapítása, a megszerzett pontok alapján a helyezés szerinti nyereményre jogosult munkavállalók személyének megállapítása, illetve pontegyenlőség és különdíjak esetében a sorsolás lebonyolítása. (a továbbiakban: 2. számú adatkezelési cél).
 • A nyereményjáték nyerteseivel történő kapcsolatfelvétel a nyeremények nyereményre jogosult munkavállalók részére történő kifizetése céljából (a továbbiakban: 3. számú adatkezelési cél).
 • A díjátadás során a nyereményjogosultságot elérő munkavállalók kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetén képfelvétel készítése és felhasználása az Adatkezelő belső kommunikációs felületein. (a továbbiakban: 4. számú adatkezelési cél).
 • Az Adatkezelő által felkért nyereményjogosultságot elérő munkavállalók által megírt és az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott élménybeszámoló publikálása a belső kommunikációs felületeken (intranet, hírlevél) (a továbbiakban: 5. számú adatkezelési cél).

A kezelt adatok köre


Az 1. számú adatkezelési cél vonatkozásában a regisztráció során a következő adatokat kezeli az Adatkezelő:


 • A munkavállaló által, a játékba történő regisztráció alatt megadott felhasználói név (nickname),
 • munkavállaló neve,
 • munkavállaló munkahelyi e-mail címe,
 • munkavállaló által megadott jelszó,

Az Adatkezelő a 2. számú adatkezelési cél megvalósulása érdekében az érintett alábbi személyes adatait kezeli:


 • az érintett által létrehozott érvényes regisztráció az EUROtippMix felületén,
 • az arra vonatkozó információ, hogy az érintett esetében teljesültek-e a nyereményjátékban való részvétel feltételei,
 • különdíjra való jogosultság esetén annak megállapítása, hogy a játékban résztvevő munkavállaló a nyereményjáték teljes időtartama alatt, legalább 35 mérkőzésre leadta érvényes tippjeit és nem jogosult helyezés szerinti nyereményre,
 • a munkavállaló felhasználói neve (nickname) és
 • a munkavállaló munkahelyi e-mail címe sorsolásnál,
 • a munkavállaló nyereményjogosultságának ténye,
 • a munkavállaló által elért nyeremény.

Az Adatkezelő a 3. számú adatkezelési cél megvalósulása érdekében az érintett alábbi személyes adatait kezeli:


 • a nyereményjogosultságot elérő munkavállaló telefonszáma, vagy
 • a nyereményjogosultságot elérő munkavállaló e-mail címe.

Az Adatkezelő a 4. számú adatkezelési cél megvalósulása érdekében az érintett alábbi személyes adatait kezeli:


 • az érintett képmása,
 • valamint a felvétel alapján megismerhető, az érintettre vonatkozó adat, róla levonható következtetések,
 • a felvétel készítésének ideje, helye.

Az Adatkezelő az 5. számú adatkezelési cél vonatkozásában az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor


 • az élménybeszámoló tartalma,
 • valamint az élménybeszámoló alapján megismerhető, az érintettre vonatkozó adat, róla levonható következtetések.

Az adatkezelés jogalapja


A személyes adatok kezelésének jogalapja az 1. - 2. és 3. adatkezelési cél esetében egyaránt a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amelynek alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Ez a szerződés az „EUROtippMix nyereményjáték” részvételi és játékszabályzata.


A személyes adatok a nyereményjátékkal összefüggő részvételi szabályzatban meghatározott feltételek teljesülésének megállapításához és a nyeremény átadásához szükségesek, azok hiányában a nyereményjátékban való részvétel, illetve a nyeremény átadása nem teljesíthető.


A 4. és 5. számú adatkezelési cél érdekében végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a nyereményjogosultságot elérő nyertes érintettek önkéntes hozzájárulása a díjátadáson történő fénykép készítéséhez és publikálásához a Társaság belső kommunikációs felületein, valamint a nyereményjogosultságot elérő érintett által megírt élménybeszámoló Adatkezelő részére történő rendelkezésre bocsátása és hozzájárulás annak publikálásához a belső kommunikációs felületeken.


Az adatkezeléshez megadott hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


Ha a munkavállaló a díjátadáson készült fényképet vagy az élménybeszámolót töröltetni szeretné, és/vagy a hozzájárulását vissza szeretné vonni, azt a belsokommunikacio@szerencsejatek.hu e-mail címre küldött levél formájában teheti meg.


Adatmegőrzési idő


Az 1. számú adatkezelési célhoz kapcsolódóan az Adatkezelő a regisztrációhoz szükséges személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásától számított 1 évig kezeli.


A 2. számú adatkezelési célhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a nyereményjátékban való részvételi jogosultság vagy annak hiánya megállapításáig kezeli és a sorsolással összefüggésben azon érintett esetében, aki a sorsoláson részt vett, de nyereményre nem jogosult, a sorsolás befejezéséig kezeli, míg azon érintett esetében, aki nyereményre jogosult, a nyeremény kifizetésének megkezdéséig kezeli.


A 3. számú adatkezelési célhoz kapcsolódóan az Adatkezelő a személyes adatokat a nyertes értesítése érdekében történő sikeres kapcsolatfelvételig kezeli.


A 4. számú adatkezelési célhoz kapcsolódóan az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a felvétel közzétételétől számított 1 évig kezeli.


Az 5. számú adatkezelési célhoz kapcsolódóan a nyereményjogosultságot elérő munkavállalók élménybeszámolóit a hozzájárulásuk visszavonásáig, de legfeljebb az élménybeszámoló közzétételétől számított 1 évig kezeli.

4. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK

Jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a nyereményjáték szervezésével és a nyereményjátékkal együtt járó feladatokat a munkakörük alapján kötelesek ellátni. A Társaság által hirdetett nyereményjáték publikálásában nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

5. AZ ÉRINTETTET A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGILLETŐ JOGOK

A Társaság az adatkezeléseivel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.


A munkavállalót a Szerencsejáték Zrt. adatkezeléseivel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:


 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést vagy tájékoztatást kapjon az alábbiakhoz:

  • a kezelt személyes adatokhoz,
  • az érintett személyes adatok kategóriáihoz,
  • az adatkezelés céljaihoz,
  • azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja,
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz.
  • azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatáshoz,
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Társaság, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz,
  • az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben

  • a személyes adatokra már nincs szüksége a Társaságnak abból a célból, amelyből gyűjtötte vagy más módon kezelte,
  • az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat a Társaságot érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,
  • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

  Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével a Társaság megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük is a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Az Adatkezelő nem törli az adatokat, ha az adatkezelés:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
  • a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
  • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

  Amennyiben az érintett csatolt formában (postai levélben vagy e-mail-en keresztül) olyan személyes adatokat bocsát a Társaság rendelkezésére, amelyek az adott adatkezelési cél eléréséhez nem szükségesek, a Társaság a célszerűség elvével össze nem egyeztető adatokat – amennyiben az aránytalan terhet és költséget nem jelent – indokolással ellátva visszaküldi az érintettnek, vagy abban az esetben, amikor az adatok visszaküldése nem lehetséges (pl. elektronikai rendszerben tárolt adatok stb.) törli vagy megsemmisíti.

 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság.
 • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal jelen adatkezelés vonatkozásában a szoftveres gépi sorsolás lebonyolításával valósul meg.

6. AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK A JELEN ADATKEZELÉS VONATKOZÁSÁBAN

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen megkeresést a Társaság jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei valamelyikén vagy forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Társaság kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.


Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog


Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben szerinte a Társaság vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).


A Felügyeleti Hatóság elérhetőségei:

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: 06 1/391-1400

Telefax: 06 1/391-1410


A Társasággal vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.


A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.


Jelen adatkezelési tájékoztató 2024. június 10. napjától hatályos.


Szerencsejáték Zrt.